Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a


Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.04.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 99. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 123. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 126. 3.1.4. Adhesió a l´Acord marc de l´Associació Catalana de Municipis (ACM) de subministrament de la uniformitat de la Policia Local i d´altre personal de Ripollet (exp. 2017.03). 3.1.5. Adjudicació contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora d´ús ubicats al dipòsit municipal i a la via pública del terme municipal de Ripollet, per a la seva descontaminació en centres de tractament autoritzats. 4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Ocupació: 4.1.1. Aprovació de l´inici d´expedient administratiu de contractació per a l´adjudicació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert sumari, el contracte de servei per a la impartició d´accions formatives del Departament d´Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet. 5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 5.1. Serveis Socials: 5.1.1. Modificacions, altes i baixes beques menjador escolar curs 2020/21, abril. 5.2. Seguretat i Proximitat: 5.2.1. Creació places d´estacionaments per a motocicletes al carrer Canigó, 1-3. 6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 6.1. Esports: 6.1.1. Aprovació justificació i pagament subvencions 2019. 6.1.2. Devolució de la fiança del contracte administratiu de servei de prevenció i control de la legionel·losis, desinfecció, desratització i desinsectació en les instal·lacions esportives de Ripollet. 6.1.3. Devolució de la fiança depositada pel contracte administratiu de subministrament, mitjançant arrendament financer (leasing), de diferent material per al gimnàs i sala de spinning del poliesportiu municipal de Ripollet 7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 7.1. Urbanisme:
7.1.1. Danys al patrimoni municipal. 7.1.2. Baixa del Padró municipal reserva estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (exp. 2020/3082). 7.1.3. Baixa del Padró municipal gual (exp. 2019/1553). 7.1.4. Baixa del Padró municipal gual (exp. 2020/494). 7.1.5. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2020/709). 7.1.6. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2020/2616). 7.1.7. Devolució dipòsit garantia llicències obres majors (exp. 2021/1271). 7.1.8. Devolució dipòsit garantia llicències obres majors (exp. 2021/373).15/4/2021


Ombra inferior

Logo peu
Ombra inferior