Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Consulta prèvia Reglament del Consell municipal de Desenvolupament Econòmic

Fins el proper dia 19 de juny podeu fer les vostres aportacions a l'esborrany del Reglament del Consell Municipal de Desenvolupament Econòmic que podeu consultar a l'enllaç adjunt.

Podeu enviar un correu electrònic a ocupacio@ripollet.cat

Consulta pública prèvia sobre un projecte de Reglament que ha de regir el marc normatiu de participació de les diferents entitats associatives del teixit productiu local, dels diferents actors polítics, econòmics i socials.

Ripollet, 11 de juny de 2021.

D´acord amb el que estableix l´article 133 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l´objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d´elaboració de normes, amb caràcter previ a l´elaboració del projecte de reglament, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l´Ajuntament de Ripollet, amb l´objectiu de recollir l´opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i sobre:

a) Antecedents
b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa
c) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació
d) Objectius de la norma
e) Possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries

En compliment d´allò esmentat, el marc en el qual es planteja la nova norma és el següent:

a) Antecedents
És voluntat de L´Ajuntament de Ripollet, per tal de portar a terme amb integritat i transparència l´accés a la informació pública i bon govern, la creació d´un Consell Municipal de Desenvolupament Econòmic Local, com a òrgan consultiu, participat per unitats o grups d´interès públic i/o privat que formarà part en la presa de decisions públiques relaciones amb l´activitat que es desenvolupa en l´Àmbit de Desenvolupament Econòmic d´aquest Ajuntament.

Per tant, cal establir un marc normatiu on es determinarà els termes de regulació d´aquest òrgan consultiu i de participació dintre de les competències de l´Àmbit de Desenvolupament econòmic de l´Ajuntament de Ripollet.

Amb caràcter previ a l´elaboració del reglament, s´ha creat una Comissió d´estudi i treball que ha comptat amb grups municipals, entitats i associacions del teixit productiu Local que han pogut fer les seves aportacions per a la redacció d´aquesta norma.


b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa
El municipi de Ripollet té un ampli teixit associatiu i, a més, en els últims anys també han pres força els diferents moviments socials que han desplegat noves actuacions i maneres de fer que, juntament amb el Consistori, han millorat les dinàmiques públiques. Aquestes noves maneres de fer han anat lligades a una participació més directa i no tant burocratitzada; així mateix, han permès un avenç en enfortir la participació al municipi.

Ara fa un any de la dissolució de l´antic Patronat d´ Ocupació i, en aquest context, s´ evidencia la necessitat de creació del Consell municipal de Desenvolupament Econòmic Local com a òrgan de participació ciutadana, de naturalesa consultiva, informativa i assessora i disposar d´un reglament que servirà com a marc normatiu de participació de les diferents entitats associatives del teixit productiu local, dels diferents actors polítics, econòmics i socials de tal caràcter.

Estem davant d´un canvi amb l´interès d´adequar els instruments participatius per tal d´adaptar-los a la nova realitat. I aquesta nova adequació passa per simplificar i fer més operatives les estructures formals de participació i impulsar processos participatius que donin cabuda a les noves dinàmiques emergents d´interacció social, basades en la lògica del govern obert.

La finalitat i objectiu del mateix és facilitar la participació de les diferents entitats associatives del teixit productiu local, dels diferents actors polítics, econòmics i socials de tal caràcter. Per això mantindran la necessària col·laboració amb els distints òrgans de l´Ajuntament.


c) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Cal aprovar un Reglament que servirà de marc normatiu a l´Òrgan consultiu del Consell de Desenvolupament Econòmic Local de Ripollet que reguli la participació de les diferents entitats associatives del teixit productiu local, dels diferents actors polítics, econòmics i socials de tal caràcter, en la seva organització, composició i funcionament de l´òrgan, d´acord amb els principis de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l´interès col·lectiu, inclusió, protecció de dades de caràcter personal i retiment de comptes.


d) Objectius de la norma
- Establir el règim jurídic, les modalitats, el procediment, la realització i la convocatòria dels instruments i mecanismes de participació del Consell de Desenvolupament Econòmic Local de Ripollet, en l´àmbit de desenvolupament Econòmic de l´Ajuntament de Ripollet.
- Garantir el dret de la ciutadania per intervenir en la definició i aplicació de les polítiques públiques de l´Ajuntament de Ripollet, a través dels mitjans que s´estableixin al Reglament de Participació en el Consell de Desenvolupament Econòmic Local i a la normativa vigent.
- Promoure l´accessibilitat universal als processos i mecanismes de participació ciutadana.
- Facilitar a la ciutadania, entitats o altres formes d´acció col·lectiva, l´accés a la informació pública, segons el que preveu la normativa vigent.
- Garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i les institucions públiques per a recollir l´opinió de la ciutadania respecte a una actuació pública concreta.

e) Possibles actuacions alternatives regulatòries o no regulatòries
Sobre possibles solucions alternatives, es considera que no donarien resposta de forma adequada a la necessitat de regular els processos i els canals de participació de la ciutadania en les actuacions que pugui plantejar l´Ajuntament.


Icona Enllaš a fitxer extern
 [Obrir]

11/6/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Suspensió llicències per a usos recreatius especialment vinculats als ...
- Edicte règim retributiu membres de la corporació.
- Certificat reglament prestacions socials de caràcter econòmic.
- Edicte reglament prestacions socials de caràcter econòmic.
- Edicte Reglament del servei de menjador de les escoles públiques.
- Bases ajuts menjador escolar per al curs 2021-2022.
- Edicte presentació sol.licituds ajuts menjador (Consell Comarcal Vallè ...
- Avantprojecte del Reglament de Prestacions Socials de Caràcter Econòmi ...
- Decret inici expedient Reglament Prestacions Socials Caràcter Econòmic ...
- Memòria projecte Reglament Prestacions Socials de Caràcter Econòmic.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ